İmtiyaz sözleşmesinin unsurları nelerdir?

Yetki: Devlet adına imtiyaz verme yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir. (Menafii umumiyeye Ait İmtiyazat Hakkmda Kanun -10 Haziran 1326(1910)) Daha sonra çıkan ve yürürlükte olmayan 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda ise belediyelerin de imtiyaz verebilecekleri belirtilmiştir.

Şekil: İmtiyaz sözleşmeleri temel olarak iki bölümden oluşur.

Şartname; sözleşme konusu yapılan hizmetin teknik özelliklerini ve nasıl yerine getirileceğini içeren normlardan oluşur. Bu şartname idare tarafından tek yanlı olarak hazırlanır. Kural işlem niteliği taşır.

Sözleşme konusunda ise; genellikle, bu hizmet dolayısıyla, işin yerine getirilmesi dolayısıyla, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin akdi hükümler bulunur.

Sadece merkezi idarenin değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin de kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin imzalanmadan önce, sözleşme ve şartnamelerin Danıştay’a gönderilmesi gerekir. Danıştay’ın konu hakkında görüşü alınır, bundan sonra sözleşme özel kişilerce imzalanır ve yürürlüğe girer. (1982 AY.m.155 ve Danıştay Kanunu madde 23)

Şartname ve sözleşme bir bütün oluşturur. Bu nedenle kamu hizmetinin imtiyazı söz konusu olduğunda bunun salt sözleşme niteliğinde değil, karma işlem niteliğinde olduğu kabul edilir.

İmtiyaz alabilecekler: İdarenin, imzalayacağı imtiyaz sözleşmesinin karşı tarafını belirlemesine dair Fransa’da şöyle bir ilke benimsenmiştir: İdare, imtiyazcıyı belirlemede tamamen serbesttir. Bunun nedeni; hizmeti imtiyaza verse bile, hizmetin asıl sahibi idaredir; bu kural değişmez. Dolayısıyla hizmetle ilgili bütün sorumluluk da idareye aittir.

Son döneme kadar imtiyaz uygulamalarına bakıldığında bu karar, siyasi iradeyle verilen bir şey olmuştur. Ancak günümüzde hukuken bu haliyle uygulanabilir bir ilke değildir; çünkü rekabet kuralları çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Bu yüzden idare, dilediği şahsa imtiyaz veremez. İmtiyaz alabilecekler, Menafii Umumiyeye Ait İmtiyazat Hakkında Kanun çerçevesinde Türk Anonim Şirketleri; TTK’ye göre tüzel kişilerdir. Yani gerçek kişiye imtiyaz verilemez.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh