Gayrimenkulün veraset intikal işlemleri nasıl yapılır?

Miras bırakanın vefatı ile birlikte, geride bırakacağı malvarlığı için, mirasçıların, sırasıyla bir takım işlemler yapması gerekmektedir. İntikal konusu mal menkul, gayrimenkul olabileceği gibi, banka hesabında para da olabilmektedir.

Her bir durum için izlenecek yol farklı ise de, mirasçıların öncelikle yapması gereken şey, veraset ilamı (mirasçılık belgesi ) çıkartmak olmalıdır.

Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabileceği gibi, artık noterlerden de alınabilmektedir. Noterlerden veraset ilamı çıkarabilmek için, mirasçılardan herhangi birinin, tek başına kimliği ile müracaatı yeterlidir. Noter tarafından verilecek bir form, müracaat eden kişi tarafından doldurulur. Noterlerin bilgisayar sistemleri, nüfus müdürlüğü ile entegre olduğundan, noter katibi, öncelikle nüfus kayıtlarına girerek yasal mirasçıları tespit edecek ve size talep ettiğiniz mirasçılık belgesini düzenleyip verecektir. Uygulamada noterlerin, kapalı kayıtlara ulaşması mümkün olmadığından, bir kısım mirasçılık belgesi talepleri noterlerce yerine getirilememekte, ilgilinin sulh hukuk mahkemesine müracaat etmesi gerektiği söylenmektedir. Özetle kapalı kayıt yok ise, noterden veraset ilamını almak 10 dakikanızı alacaktır. Bu yüzden sulh hukuk mahkemesinden önce, mirasçılık belgesini daha kısa sürede alabilmek için notere müracaat etmekte fayda vardır.

İlamı noterden alamayacağınızı öğrendiniz. Bu kez yapmanız gereken, sulh hukuk mahkemesine müracaat edip, mirasçılık belgesi düzenlenmesini talep etmektir.

Mirasçılık belgesi talepli davalar, çekişmesiz yargı türüne girmektedir. Sulh Hukuk Mahkemeleri, nüfus kayıtlarına girerek mirasçıları tespit edecek ve veraset ilamı düzenleyeceklerdir.

Mirasçılardan herhangi birinin müracaatı yeterlidir.

Her ne kadar bazı mahkemeler tensip zaptı düzenleyip duruşma günü vermekte iseler de, bu iş için çoğu zaman duruşma görülmesine gerek olmadığından, mahkeme kalemine müracaat ederek mirasçılık belgesini duruşmasız olarak çoğu mahkemeden almanız mümkündür. Kapalı kayıt meselesi bazen sulh hukuk mahkemelerinde de olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, mahkeme, en yakın nüfus müdürlüğüne müzekkere yazarak kapalı kayıtların gönderilmesini isteyecektir. Bu gibi durumlarda müzekkereyi mahkeme kaleminden elden alıp, yazıyı nüfus müdürlüğüne elden takipli götürüp, cevabi yazıyı da mahkeme dosyasına yine elden getirirseniz, postada olabilecek gecikme süresini en aza indirebilirsiniz.

Mirasçılık belgesi için sulh hukuk mahkemesine verilecek dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Mirasçılık belgesinin aslına, birkaç yerde ihtiyaç duyacağınızdan, mahkemeden (veya noterden) mirasçılık belgesinin aslından birden fazla adet almanız gerekecektir. Eğer bir tane aldıysanız da sorun değil. Noterden /mahkemeden, ihtiyaç duyacağınız kadar sureti daha sonra da talep etmeniz mümkündür. Ancak suret harcı / ekstra noter masrafı ile uğraşmak istemiyorsanız, bu işi başlangıçta yapmanızı tavsiye ederiz.

Veraset ilamını (mirasçılık belgesini ) aldınız.

Sıradaki işlem, veraset intikal vergi dairesine gidip ilişik kesme yazısı almaktır.

İlişik kesmek için beyanname vermeden önce, bir takım belgelere ihtiyacınız olacaktır.

Tapu fotokopisi veya tapu kaydı elinizde değilse, gayrimenkulün bulunduğu tapuya, elinizdeki veraset ilamı ile müracaat ederek takyidatlı tapu kaydını çıkartabilirsiniz.

Öncelikle gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden, rayiç bedel yazısı almanız gerekmektedir.  Gayrimenkulün tapu fotokopisi veya tapu kaydı ile, Belediye’nin emlak servisine giderek, veraset intikal vergi dairesine vermek üzere rayiç bedel yazısı almak istediğinizi söylediğinizde, emlak vergi borcu olmaması kaydıyla rayiç bedel yazısı belediyece düzenlenerek size verilecektir. Eğer emlak vergi borcu var ise, öncelikle bu borcu ödemeniz gerekecektir.

Belediyeden alınacak emlak beyan değeri, murisin ölüm tarihindeki değeridir. İntikal işlemleri için aradan uzun zaman geçmişse, güncel rayiç değeri alırsanız ,intikal vergisi daha yüksek ödemek zorunda kalırsınız. Ya da vergi dairesinde dosyanızla ilgilenecek memur, belediyeye yeniden giderek ölüm tarihindeki rayiç bedel yazısını almanızı isteyebilir. Bu da size oldukça zaman kaybettirecektir. Bu yüzden belediye çalışanına ölüm tarihini de söyleyip, ölüm tarihine göre rayiç bedel yazısını almalısınız.

Rayiç bedel yazısı, bir tanesi veraset intikal vergi dairesine hitaben, diğeri ise intikal esnasında tapuya hitaben olmak üzere iki tane alınacaktır.

Bu aşamada elimizdeki belgeler; Tapu kaydı, veraset ilamı ve belediyeden alınmış imzalı ve mühürlü ölüm tarihindeki rayiç bedel yazısı.

Eğer muris 01.06.2008 tarihinden önce vefat etmiş ise, murisin  son kanuni ikametgahını da gösteren Ölüm ve Mirasçı Bildirimi, (Muhtarlık ya da Nüfus Müdürlüklerinden) nin ayrıca alınması gerekecektir.

Boş beyannameleri ilgili vergi dairesinden temin etmeniz mümkündür. “Yok ben doldurup gitmek istiyorum” derseniz de, doldurulacak veraset intikal beyannamesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Örnekte, doldurulması gereken yerler belirtilmiş olup, formun ön ve arka yüzü de doldurulacaktır.

Gidilecek veraset intikal vergi dairesi, murisin ölmeden önce ikametgahının bulunduğu yer veraset intikal vergi dairesidir.

Kişinin nerede vefat ettiği, terekenin ( gayrimenkul, menkul v.s. malların) nerede bulunduğu ya da nüfus kütüğünün nerede olduğu beyannamenin verileceği yer açısından önemli değildir.

Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş ya da son ikametgâhı tespit edilememiş ise beyanname verilecek yetkili vergi dairesi Gelir İdaresi Başkanlığınca tayin edilir. Ancak mükellef bununla ilgili dilekçesini evraklarıyla birlikte süreksiz vergi daireleri ya da Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Diğer Vergiler Müdürlüğü’ne verebilir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu oluşturur.

Veraset intikal beyanı;

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;

Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;

Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine verilir.

Veraset intikal vergi dairesine, vefat eden kişiye ait tüm gayrimenkuller, menkuller ve diğer servet unsurları (Banka hesaplarındaki paralar, kiralık kasalar, motorlu araçlar,  şirket hisseleri vs. ) beyan edilmelidir. Beyan, tek seferde verilebileceği gibi, intikal edilen her bir mal için ayrı ayrı da verilebilir. Beyanname verilmesi üzerine, ilgili vergi dairesince bir dosya numarası belirlenir. Sonradan verilecek beyanlar da bu dosya numarası üzerinden yapılır.

Beyannamade, intikale konu olan tüm mal varlığı haricinde vefat eden kişiye ve varislere ait T.C. kimlik numaraları ya da vergi kimlik numaraları, doğum tarihleri, varislerin adresleri yazılmalı ve her varis tarafından imzalanmalıdır.

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamelerinin mükellefler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ancak reşit olmayan varislerin yerine anne ya da babası imzalayabilir. Anne ve babası yoksa  ve kısıtlıların yerine vasi kararına istinaden vasisi imzalayabilir. Vekil tarafından imzalanan beyannamelerde vekaletin  beyannameye eklenmesi gerekir. Vekaletnamelerde özel olarak Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin “beyanname vermeye, imzalamaya yetkilidir” vb. ifadelerin de yer alması da ayrıca  gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sürelerde eğer intikal için beyanname verilmemişse, veraset intikal vergisine ek olarak, gecikme faizi de tahakkuk ettirilerek tarafınıza ödettirilir.

Veraset intikal vergisi, vergi dairesi içerisinde bulunan veznelerden ödenebilir.

1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde

 İlk                           200.000 TL için

1

10

 Sonra gelen             480.000 TL için

3

15

 Sonra gelen          1.060.000 TL için

5

20

 Sonra gelen          1.900.000 TL için

7

25

 Matrahın              3.640.000 TL’yi aşan
bölümü için

10

30

Veraset intikal vergisinde, vergiden muaf tutulan tutarlar bulunmaktadır. Bu tutarlar, aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir. Rayiç bedel, bu tutarların altında kalıyor ise, 2015 yılı için sadece 27,20 TL damga vergisi ve yasal süre içerisinde müracat edilmemişse, cüzi oranda bir gecikme cezası dışında herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Eğer intikal eden malların tutarı, istisna tutarlarını aşıyorsa, aşan kısımlar için yukarıdaki tabloya göre veraset intikal vergisi ödenecektir.

01.01.2015 tarihinden itibaren,

Veraset – intikal Türü İstisna Tutarı
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097.-TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392.-TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711.-TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.711.-TL

01.01.2014 tarihinden itibaren,

Veraset – intikal Türü İstisna Tutarı
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 146.306.-TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 292.791.-TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.371.-TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.371.-TL

01.01.2013 tarihinden itibaren,

Veraset – intikal Türü İstisna Tutarı
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140.774.-TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281.720.-TL
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.244.-TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.244.-TL
01.01.2012 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 261.336 TL) 130.589 TL
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 – TL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.010 – TL
01.01.2011 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 237.018 TL) 118.438 TL
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730 – TL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.730- TL
01.01.2010 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 220.073-TL’si ) 109.971
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.535 – TL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2535- TL
01.01.2009 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336-TL’si ) 107.604
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.418 – TL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2418- TL
01.01.2008 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 192.265-YTL’si ) 96.075
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.216 -YTL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.216-YTL
01.01.2007 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 179,352-YTL’si ) 89.623.-YTL
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.068-YTL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.068-YTL
01.01.2006 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166,375-YTL’si ) 83.139.-YTL
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1,919-YTL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1,919.-YTL,
01.01.2005 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526.-YTL’si ) 75.719.-YTL
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1,748.-YTL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1,748.-YTL,
01.01.2004 tarihinden itibaren,
– Evlatlıklar dahil, füru ve eşten herbirine isabet eden miras hisselerinde (füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 136,265,000,000.-TL’si ) 68,093,000,000.-TL
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1,572,000,000.-TL
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1,572,000,000.-TL,

Beyanname verildikten sonra, genellikle bir sonraki gün için randevu verilmektedir. Bir sonraki gün randevu saatinde hazır bulunduğunuzda, gövli memur size tahakkuk fişi düzenleyip verecektir. Vergi dairesine ödemeyi yaptıktan sonra vergi dairesi alındısını görevli memura vereceksiniz.

Görevli memur, başka bir eksiklik yok ise, ilgili tapuya hitaben, veraset ilişiğinin kesildiğine, intikalinde veya devrinde bir engel bulunmadığına dair imzalı ve kaşeli yazıyı size verecektir.

Sıradaki işlem, tapudan intikali gerçekleştirmektir.

Elimizdeki belgeleri bir kez daha kontrol edelim. İhtiyaç duyacağımız belgeler;

Veraset ilamının aslı

Tapuya hitaben belediyeden alınan rayiç bedel yazısı

Veraset intikal vergi dairesinden alınan ilişik kesme yazısı

Tapu fotokopisi veya tapu kaydı sureti

Mirasçıların kimlik fotokopileridir.

Eğer iştirak halinde intikal yapılacak ise, mirasçılardan herhangi birinin veya bu iş için özel yetki içeren vekaletnamesi bulunan vekilin, bu belgelerle birlikte müracaatı yeterlidir. Eğer müşterek mülkiyete geçilecekse, tüm mirasçıların birlikte müracaat etmesi ( en azından imza aşamasında tüm mirasçıların veya vekillerinin hazır bulunması) gerekmeketedir.

Ne fark var diye sorulacak olursa; intikal iştirak halinde yapılırsa, iştirak halinde malikler, paylarını, sadece hissedarlardan birine satabilirler. Müşterek mülkiyette ise dilediği şahsa satıp devredebilirler. (Diğer hissedarların ön alım (şufa) hakkı saklıdır.

Eğer intikal iştirak halinde mülkiyet şeklinde yapılmışsa ve iştirak halinde maliklerden herhangi biri sonradan gayrimenkulün satışına yanaşmaz ise, diğer maliklerin, iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davası ya da ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu davası) açması gerekecektir. Bu tür davalar da uygulamada oldukça uzun sürmektedir.

İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi için dava dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

İntikalle birlikte gayrimenkulün 3. bir şahsa satışının aynı anda yapılması da mümkündür. Ya da iştirak halinde maliklerden biri, hissesini, yine iştirak halinde maliklerden bir diğerine, intikalle birlikte satıp devredebilir.

 

15 Cevap

 1. sonradan öğrendiğim miras toprak hakkından dolayı vergi ve ceza tahakkuk ettirilmiştir verset ilamında böy le bir hakkım olduğunu 20 yil sora farkettim nasıl itiraz edebilirim… saygılarimla

  • Ben gayrimenkulden haberdar değildim diyerek intikal vergisinden ve cezadan kurtulmak maalesef mümkün görünmüyor. Çok kısa bir zaman içerisinde vergi affı gelecek. Faiz ve cezaların büyük bir kısmı silinecek. Faydalanmanızı tavsiye ederim.

 2. Ann ve babam ben 1.5 yaşındayken ayrılmıştır 2 kardeşiz annemde kaldık ve babayla hiç görüşmek 9 ay önce beni aramaya başladı ve görüştük geçen hafta vefat etti nesi var neşi yok hiç bişey bilmiyoruz bankadan kredi çekmiş diyorlar hangi bankadan çekimis nereye borç var yada alacak var nasıl ogranabiliriz

 3. İyi günler Annem 10.06.2016 tarihinde vefat ettiMurasçilari olarak ablam ve ben 2 kişi kaldık.Mirasciluk elgesi için sulh hukuk mahkemesine muracat ettikçe mirascilik belgesini aldık.sormak istediğim bir undan sonra izleyeceğimiz yol bedir.ben Kocaelinde ikamet ediyorum ablam İstanbul da. Veraset ve intikal beyannamesi ayrı ayrı verikebiluyormu yoksa birmi verilmesi gerekiyor . farklı zamanlarda versek olurmu birde nereye verilecek birde tapu degisecekmi

 4. Babamdan kalan iki taşınmazın intikali için başvuruda bulundum. Üç ayı geçtiği halde ses seda yok. Acaba işlem ne kadar sürer. Mirasçı adedi 6 kişi. Bu arada mirasçılardan biri olan ağabeyim de bir ay önce vefat etti. Ağabeyimin eşi ve iki yetişkin çocuğu var. onun hissesi için tekrar mı veraset ve intikal başvurusu yapılacak? Teşekkür ederim.

  • Bu süre taşınmazların bağlı olduğu tapu müdürlüğündeki iş yoğunluğuna göre değişir beyefendi. Vefat eden mirasçı kardeşiniz için ailesi tarafından tekrar veraset ve intikal başvurusu yapılması gerekmektedir.

 5. Merhaba, öncelikle 6736 vergi affından yararlanıyor muyuz? Sorumuza gelince; dedemiz sağken arsa üzerine oğlu tarafından ev yapılıyor, oğlu babasına ait tapuya göre gerekli yapı ruhsat onayı ve emlak vergisini ödenmiş şekilde başvurusunu yapmıştır. Sonrasında dedemiz 1994 yılında vefat etmiştir, oğlunun kendi hissesi oranında yapmış olsa da dedemizin gayrimenkulü kardeşler arasında paylaştırılmamıştır, nedeni dedemiz 1964 yılında evi satın alırken iki farklı nüfusa ait soy isim olduğundan kullanmadığını soy ismi tescil ettirmiş, soy isim düzeltmesini 2013 yılında mahkemeden karara istinaden tapuda gerçek soy isimle dedemize ait gayrimenkulü tescil ettirdik, geçen süre zarfında oğlu da 2012 yılında vefat etmiştir. veraset intikal beyannamelerini veremedik bu yüzden, dedemizden başlayarak sırasıyla mı ya da paylaştırılmayan gayrimenkul için oğlu kendi beyannamesini tek tapu olarak verebilir mi, ve ya paylaşım sonrasında da ayrıca beyanname mi verilebilir mi, yardımlarınızı rica ederiz.

 6. merhabalar,
  biz 2011 yilinda olen annemiz icin 2013 yilinin agustos ayinda veraset intikal vergilerini odedik. o donemde tapuya gitmemisiz. simdi belediye annem adina 2013 yilinin basindan itibaren vergi borcu cikarmis. bu konu ile ilgili sorumarimiz;
  1) eger biz bu parayi odersek veraset intikal vergisini 2013 de yaptigimiz icin bizlerin adina o yillara ait yeniden vergi borcu cikarirlar mi bu durumda annemizin adina odedigimiz parayi iade ederler mi?
  2) tapuya gitmek icin suan elimizde veraset intikal makbuzlari ve mirascilik belgesi haricinde hic bir belge yok belediye ve vergi dairelerinden tekrardan o belgeleri alabilirmiyiz.
  tesekkurler cok anlasilir bir yazi olmus.

 7. Beycan vatansever

  Benim annem 2005 te vefat etti.ev tapu annem uzerinefir.3 kardeşiz.ben mahkemeden veraset çıkardım.emlak n emlak vergisini oduyorum.vezneden ögrendimki veraset intikal yapmam gerekiyormus.veraset intikal yapmam için 3 kardeş mi gidecez.

 8. merhabalar vefat eden bir rus vatandaşı türkiye de ki evini eşinin üstüne geçirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz.. eşi de rus vatandaşı ve tek verasetci. çocukları yok.
  iki yıldır iki avukat da oyalıyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

 9. Merhaba.Babamın halasının 1/3 hisseli tapusu var.hala vefat etmiş.diğer hissedarlar zilliyet davası actı.1/3 hissenin halanın üzerine tapusu mevcut olduğundan mahkeme diğer hisse sahiplerinin davasını reddeti.dava temyize gitti 2 yıldır hala yargıtayda dava.toplam 22 varis mevcut.veraset ilamı mevcut.mahkeme tam sonuclanmadı.varislerden biri veya birkacı bu gayrimenkul üzerinde herhangi bir işlem yapabilirmi.veya mahkemenin tam sonuclanmadan söz konusu; halanın adına tapusu olan gayrimenkulun söz konusu variscilere intikali mümkünmü veya intikali yapılamayan halanın adına tapusu olan gayrimenkul hakkında varislerin söz hakkı veya işlem yetkisi varmı..teşekkür ederim saygılarımla.

 10. Merhaba, 4 mirasçıyız. Mirasçılardan biri intikal yaptırmayacagını söylüyor. Biz diger 3 mirascı intikali yaptırabilirmiyiz?
  Teşekkürler

 11. İyi günler Babam 15.Ocak2017 tarihinde vefat etti babam sağlığında müstakil üç katlı binayı 1986 yılında üvey annemin üzerine yapmış, babamın eski eşinden biz iki kardeşiz bu gayri menkulde bizim hakkımız varmı?

 12. Mehmet Kocabıyıkoğlu

  Dayım hiç evlenmedi ve çocuğu yok. Anne babası hayatta edğil. Annem ve diğer kardeşleri vefat etti
  Dayımın anne baba aynı 2 kardeşi. Anneleri ayrı bir ablası ve babaları ayrı kardeşi (anneleri aynı) daha var.
  Dayımın vefatı durumunda mal varlığı varisleri arasında hangi oranda pay edilir.
  Teşşekürler

 13. Merhaba,
  Belediyeden aldığımız rayiç bedele istinaden gerekli ödemelerimizi yaptık. Vergi veraset ilişiği kağıdımızı almak için başvuruda bulunduk ancak vergi dairesi belediye rayiç bedelini düşük olduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Bina kentsel dönüşüm sebebiyle yıkıldı, yenisi de yapılmaya başlamadı. Gerekçe olarak bunu gösteriyorlar. Böyle bir hakları var mıdır? Şu an bize belgeyi vermedikleri için işlemlerimizi tamamlayamıyoruz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*

Refresh