Avukatlık Hukuku

Bölge adliye mahkemelerince (İstinaf) verilebilecek karar türleri

1- İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın ilgili ilk derece mahkemesine iadesi kararı: HMK’nın ” Duruşma yapılmadan verilecek kararlar” başlıklı 353. Maddesine göre; (1) Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa; a) Aşağıdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ...

Read More »

Müvekkiline yüklenen suç nedeniyle avukatın telefonu dinlenebilir mi?

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “ Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı 135. Maddesine göre,  iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının esas ve usulleri belirlenmiştir. Madde 135: (1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının ...

Read More »

Avukatların internet siteleri , av. tr uzantılı olmak zorunda mıdır?

07.09.2010 tarihinden öncesine kadar, avukatların, av. tr uzantılı domain kullanmaları yasal zorunluluk iken, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği, 07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile değişikliğe uğramış ve yalnızca av.tr uzantılı internet sitesi açma mecburiyeti ortadan kalkmıştır. Yönetmeliğin İnternet başlıklı 9. Maddesi; (Değişiklikten önceki hali) Internet Madde 9 — Bu ...

Read More »

Avukatların kamu kurumlarından bilgi ve belge alma yetkisi ve bu yetkinin sınırları

Kamu kurumlarından bilgi ve belge inceleme yetkisi, avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır. Bilgi ve belge inceleme yetkisi, yasal dayanağını Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinden almaktadır. Avukatlık Kanunu’nun, “Avukatlığın amacı” başlıklı 2. Maddesi; Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun ...

Read More »

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Read More »

İşçi avukatların çalışma esaslarına ilişkin 2016 Yılı Yönetmeliği

26 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29574 YÖNETMELİK Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ...

Read More »

İcra mahkemesinde görülen davalarda vekalet ücreti mahkemece nasıl hesaplanır?

Avukatlık ücret tarifesinin  11. maddesinin 3. fıkrasında, icra mahkemelerinde ücret konusu düzenlenmiştir. Madde metni; “İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak ...

Read More »

Avukatlık ücretinin belirlenmesinde temel ilkeler

Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. İşin sonuna kadar takibi ile kastedilen, avukatın, kesin hüküm elde edilinceye kadar yapılması gereken tüm işlemleri yapmasıdır. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, karşılık dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri ...

Read More »

Avukatları mesleği icra ederken en çok heyecanlandıran anlar

Hangi mesleği icra ediyor olursanız olun, içinizdeki heyecanı yitirmişseniz, mesleğinizde verimli olmanız mümkün değildir. Kimileri, heyecan amatörlerin işidir dese de, içindeki amatör ruhu kaybettikten sonra, yapılan iş sadece geçim sağlayabilmek amacı ile icra edileceğinden, günün neredeyse yarısını işine ayıran bir çalışan için hayatın işkenceye döneceği de açıktır. Bir kısım avukatlara, mesleğinizi icra ederken sizi en çok heyecanlandıran an nedir diye sorduk. ...

Read More »

Avukatlık ücret sözleşmesinde, avukatın işi belirli sürede bitirme taahhüdü Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO  : 2013/13-1957 KARAR NO : 2015/1094 Avukatlık ücret sözleşmesinde, avukatın işi belirli sürede bitirme taahhüdü vermesi Avukatın azli Özet: Açılmış olan davaların tamamlanma süresi, davacı avukatın insiyatifinde olmadığı gibi, yargılama sürecinin, vekilin iradesi dışında çok değişik nedenlerle uzayabileceği, davalı müvekkil tarafından da bilinmesi gereken bir husustur. Bu itibarla, sözleşme konusu işlerin 2 yıl ...

Read More »