Haberler

Velayetin bölünmezliği ve koşulsuzluğu ne demektir?

Velayetin kademeli olarak düzenlenmesi olanaksızdır. Hakim, örneğin çocuğun, belli bir yaşa  kadar anaya sonra babaya verilmesi şeklinde kademeli velayet düzenlemesi yapamaz. Hakim, gerek gördüğü değişikliği, gerek istek üzerine ve gerekse kendiliğinden yapabileceği için kademelendirme gereksizdir. Velayet bir bütün olarak verilmelidir. Hakimin bakım ve eğitimi anaya, malların yönetimini babaya bırakması olanaksızdır . Velayet koşullu olarak da verilemez. Hâkimin velâyeti yurtdışına çık¬maması ...

Read More »

Boşanmadaki kusurun, velayetin tayinine etkisi nedir?

Velayetin, boşanmada kusursuz olana verileceği yolunda bir kural/zorunluluk bulunmamaktadır . Çünkü kötü bir eşin aynı zamanda kötü bir ana ya da baba olduğunu kimse söyleyemez . Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma , hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma  gibi boşanma sebeplerine dayalı davalarda velayetin suç işleyene, haysiyetsiz hayat sürene, acımasız ölçülerde olmak üzere pek ...

Read More »

Din ve mezhebin, velayetin tayinine etkisi var mıdır?

Anne ve baba, çocuğun eğitimi konusunda onun yararlarını gözeterek gerekli kararları alarak uygularlar. Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir. Ana ve babanın çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkını sınırlayacak her türlü sözleşme geçersizdir. Anayasa’nın 10. maddesine göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin yasa önünde eşittir.24. maddesine göre ...

Read More »

Velayetin tayininde çocukların ayrılmaması kuralı nedir?

Velayet düzenlenmesinde analık ve babalık duygularında önce çocukların bedeni ve fikri gelişmesine önem verilmelidir. Yargıtaya göre, velayet düzenlenmesinde kardeşlerin birbirlerinden ayrılması onların kardeşlik duygularım olumsuz yönde etkileyecektir. Çocuklar, ana babasının boşanmasını değiştiremeyeceği bir olgu olduğu için içine sindirebilir, kabul eder ve ruhen hazmedebilir. Ancak çocuklar, kardeşlerinden ayrılmasını önlenebilecek bir olgu iken önlenememiş acı bir sonuç ve ailenin tamamen parçalanması olarak algılayacaklarından ...

Read More »

Sadakatsiz olmanın velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti düzenlerken ana baba sadakatsiz ise bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. Sadakatsizlik, Yargıtay’a göre ahlaki çöküntü olarak nitelendirilmekte ve bu durumda olan birine velayetin verilmesinin, küçüğün bedeni ve fikri gelişimini olumsuz etkileyeceği kabul edilmektedir. Yargıtay’a göre çocuk ana bakım şefkatine muhtaç ise sadakatsizlik dikkate alınmayacaktır. Ancak idrak çağında olan çocuklar için sadakatsiz ana ya ...

Read More »

Çocuğun nüfus kayıtlarının, velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti  düzenlerken çocuğun nüfus kaydını göz önünde bulundurmak zorundadır. Nüfus kayıtlarında çelişki varsa, nüfustaki kaydın düzeltilmesi bakımından taraflara mehil verilmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra velayetin düzenlenmesi gerçekleştirilmelidir. Nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde açılmış dava varsa bekletici mesele yapılarak sonucuna göre velayetin düzenlenmesi konusunda bir karar verilmelidir. Dosya kapsamından tarafların çocuğu olduğunun anlaşılmasına rağmen nüfus aile kayıt tablosunda ...

Read More »

Çocuğun doğum tarihinin velayetin tayinine etkisi nedir?

Aile mahkemesi hakimi boşanma davasında velayeti düzenlerken, çocuğun doğum tarihini göz önünde bulundurmak zorundadır. Velâyetin düzenlenmesine konu çocuk davadan önce doğmuş olabileceği gibi dava sırasında doğduğu gibi kararın kesinleşmesinden sonra da dünyaya gelmiş olabilir. Dava Öncesinde Doğduysa; Boşanma durumunda 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 336 f. III hükmüne göre velâyet hakkının kime verileceğini aile mahkemesi hâkimi belirler. Başka bir ...

Read More »

Velayet konusunda taraflarca yapılan anlaşmalar hakimi bağlar mı?

Velayetin düzenlenmesi kamu düzenini ilgilendirir. Hakim tarafların isteği ile bağlı olmaksızın çocuğun yararını gözeterek alacağı önlemi takdir eder. Tarafların bu konudaki anlaşmaları hakimi bağlamaz. Ne var ki Medenî Kanunun 3444 sayılı yasa ile değişikliğinden önce düşünülen bu durumun değişiklikten sonra varlığını koruduğu söylenemez. Medenî Kanunun 3444 sayılı Yasa ile değişik 134/3. maddesi aynı yasanın 150/3. maddesiyle öngörülen kuralın anlaşma kuralına ...

Read More »

Velayetin tayininde uzman görüşünün rolü ve önemi

Her aile mahkemesine, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır. Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından ...

Read More »

İdari Hakimlik Mülakat Soruları ve Cevapları 2015

10 Eylül Mülakat Soruları İdari Hakimlik Facebook gruplarından derlenen sorular ve cevaplar aşağıdadır. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederiz. 1-Konut dokunulmazlığı AY 21- Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı ...

Read More »