Hukuk Ders Notları

Kamu hizmetlerinin türleri nelerdir?

  Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri Yürütüldükleri Alana Göre Milli Kamu Hizmetleri – Mahalli Kamu Hizmetleri Bireylerin Yararlanma Biçimlerine Göre Doğrudan doğruya ve bireysel yararlanma sağlayan kamu hizmetleri – Dolaylı ve birlikte yararlanma sağlayan kamu hizmetleri Konularına Göre İdari Kamu Hizmetleri İktisadi Kamu Hizmetleri Sosyal Kamu Hizmetleri Bilimsel-Teknik-Kültürel Kamu Hizmetleri İdari Kamu Hizmetleri: Geçmişten bu yana, geleneksel olarak devlet tarafından yürütülen ve iktisadi, ...

Read More »

Kamu hizmetine egemen olan ilkeler nelerdir?

Bu konuda kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır, ilkeler içtihatlardan ve öğretiden çıkarılmıştır. 1-SÜREKLİLİK VE DÜZENLİLİK Yapılmasında kamu yararı bulunan faaliyetler, yani kamu hizmetleri sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmelidir. Bu faaliyetlerin sürekli ve düzenli olmaması durumunda kamu yararının gerçekleşmemesi gibi bir tehlike vardır. Süreklilik unsuru her bir kamu faaliyetinde nitelik değiştirebilir. Sürekliliğin 7 gün 24 saat olması gerekmez; örneğin eğitim hizmeti ...

Read More »

Kamu hizmeti nedir?

Kamu hizmeti, bugün itibariyle idarenin görevini yerine getirmek üzere üstlendiği kamu yararına dönük bir faaliyet olarak ele alınmaktadır. Bu faaliyet kendine özgü bir hukuki rejime sahiptir. Bu hukuksal rejim, yürütülürken uyulması gereken ilkeler bakımından ve hangi usullerle yürütülmesi gerektiği konusunda bir özgülük göstermektedir. Kamu hizmeti, bir zamanlar Fransız ve Türk İdare Hukukunda; idare hukukunun uygulama alanının kriterini oluşturan bir kavram ...

Read More »

İdarenin düzenleme yetkisi nedir?

Düzenleme yetkisi, İdarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, Anayasa ve kanunlara aykırı olamamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir. Düzenleme yetkisinin genel olması, İdarenin daha önce kanunlarla düzenlenmemiş olan alanlarda da düzenleme yapmaya yetkili olacağı anlamına gelemez. İdarenin genel nitelikteki düzenleme yetkisine böyle bir anlam vermeye her şeyden önce Anayasanın 123. maddesi engeldir. ...

Read More »

İdari işlemlerde sakatlık yaptırımları nelerdir?

İPTAL İdari işlem, geçmişe etkili olarak baştan itibaren hiç yapılmamış gibi geçersiz hale getirilir. Bunun sonucu olarak idare, iptal edilen işlemin doğurduğu bütün etki ve sonuçları ortadan kaldırmak yükümlülüğü altındadır. İptal edilen bir hukuka aykırı işlem, baştan itibaren hükümsüz hale gelmekle birlikte, doğurduğu kazanılmış haklara korunur. Ör. imar hukuku açısından tamamlanmış kata kadarı kazanılmış haktır. YOKLUK Kendisine yokluk yaptırımı uygulanan ...

Read More »

İdari işlemin unsurları nelerdir?

İdari Yargılama Usul Kanunu’nun iptal davasını tanımlayan 2. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde; şöyle demektedir: “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, …” Bu hüküm, iptal davalarında yargılanacak unsurları belirterek aslında idari işlemin unsurlarını belirtmektedir. Bu beş unsurun her biri (yetki, şekil, ...

Read More »

İdari işlemlerin sınıflandırılması nasıldır?

DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUCUN NİTELİĞİNE GÖRE Duguit’in bütün devlet işlemleri açısından yaptığı tasniftir. Duguit, devlet işlemlerini kural, şart ve öznel işlem olmak üzere üçe ayırmıştır. Bununla birlikte bugün genel olarak idare hukuku, düzenleyici işlemler ve birel işlemler olarak şöyle ikiye ayrılır: Düzenleyici İşlemler (Kural İşlem) Soyut ve genel kural koyan, bir kez uygulanmakla tükenmeyen, gayri şahsi, muhataplarını bir kategori olarak ele ...

Read More »

İdari işlemlerin özellikleri nelerdir?

İdari işlem, tek yanlı bir irade açıklamasının tek başına sonuç doğurmasıdır. İdari işlemde, idare tarafından yapılan bir irade açıklaması söz konusudur. İdari işlemleri diğerlerinden ayıran özelliği, ilgilinin üzerinde ve onun iradesi dışında bir sonuç doğurmasıdır. İDARİ İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ İdari işlemler, tek yanlılık ve icrailik, hukuka uygunluk karinesinden yararlanma ve yargısal denetime tabi olma gibi özellikler gösterir. İdari işlemlerde, organik olarak ...

Read More »

Yerel yönetimler (Mahalli idareler) nelerdir?

HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI Bazı hizmetlerin taşıdıkları önem nedeniyle devlet tüzel kişiliğinden ayrılıp ayrı kamu tüzel kişilik verilmesiyle özerkleşmesi şeklinde oluşmuşlardır. (Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Devlet Demir Yolları, üniversiteler, TÜBİTAK, SGK…) Bu kurumların ayrı tüzel kişiliği, bütçesi, kaynakları, idaresi, karar alma yetkisi vardır. YEREL YÖNETİMLER Belli bir hizmete ya da faaliyete değil, belli yörede yaşayan halka yerel gereksinimlerinin ...

Read More »

Merkezi idare nedir?

Merkezi idare kendi içinde ikiye ayrılır: Başkent teşkilatı: Kararları almaya yetkili olan, merkezi idarenin asıl yetkili kuruluşlarının bulunduğu teşkilattır. (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, bakanlar, idari görevleriyle sınırlı kalmak üzere Danıştay, Sayıştay) Taşra teşkilatı: Hizmeti ülke içinde dağıtmakla görevli olan, merkezi idarenin parçası olduğu için ayrı tüzel kişiliği ve karar alma yetkisi olmayan teşkilattır. BAKANLAR KURULU VE BAKANLIKLAR Esas olarak siyasi ...

Read More »