Hukuk Ders Notları

İdare teşkilatının şemalandırılması

İdare teşkilatından kasıt; yasama ve yargı organları dışında kalan birimlerin oluşturduğu bütündür. AY.m.123’e göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Anayasaya göre idarenin iki örgütlenme biçimi vardır: Merkezi idare; kararların merkezden alındığı, kaynakların bir merkezden tahsis edildiği ve hizmetlerin bir merkezden yürütüldüğü idare s istemidir. Merkezi idareye aynı zamanda devlet tüzel kişiliği de denir. Merkezi idarenin içinde ...

Read More »

Hiyerarşi nedir?

Başkent teşkilatıyla hizmetlerin tüm ülke düzeyinde yürütülmesini sağlayacak taşra teşkilatı arasındaki uyum ve bütünlüğün sağlanmasına hizmet eder. Hiyerarşi, eski dildeki mertebeler silsilesi veya silsile-i meratip kelimelerinin karşılığı olarak kullanılır. Hiyerarşik makamlar Merkezi yönetim sisteminde, ülke düzeyinde yürütülmesi gereken her bir idari hizmet, bakanlıklar biçiminde tertip edilmiştir. Ay.112/II, “Her bakan … kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.” ...

Read More »

İdari vesayet nedir?

Merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan bir hukuki araçtır. Ay.m.127/5 idari vesayet yetkisini şöyle belirtmektedir: “Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde bir sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde idari vesayet yetkisine sahiptir.” Anayasada ifadesinin bulan “İdarenin bütünlüğü” ...

Read More »

Hukuk devleti ilkesi nedir?

İdarenin hukuka bağlılığı, Hukuk Devleti ilkesi ile ifade edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idaresi hukuka bağlı olmak, faaliyetlerini hukuka uygun olarak yürütmek zorundadır. Hukuk devleti, Polis Devletinin tersine, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, yönetilenlere hukuki güvenceler sağlayan devlettir. Yani Hukuk Devleti, sadece yönetilenlerce uyulacak kurallar koyan devlet olmayıp, aynı zamanda koyduğu hukuk kurallarıyla kendini de bağlı gören devlettir. Hukuk devletinin gerekleri: ...

Read More »

İdare hukukunun düzenleme alanları belirlenirken esas alınan ölçütler nelerdir?

İdare Hukuku ile özel hukukunu İdare üzerindeki düzenlemeler alanları nasıl belirlenecektir? Bu problemin açıklığa kavuşturulmasında çeşitli ölçütler kullanılmaktadır: 1-KAMU GÜCÜ ÖLÇÜTÜ Bu ölçüte göre, İdarenin kamu gücünü kullanarak yürüttüğü işler İdare Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Buna karşılık, İdarenin özel kişiler ile eşitlik içinde yürüttüğü işler özel hukuk hükümlerine tabidir. Kamu gücü ölçütü, Devletin (=idarenin) ekonomik ve toplumsal yaşama müdahale etmeye başlaması ...

Read More »

İdarenin görevleri nelerdir?

İdarenin, toplumun gündelik ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece kamu yararını gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerin tümü İdarenin görevlerini oluşturur. Ülkede liberal bir düzen geçerli ise, idarenin görev ve faaliyetleri esas itibariyle toplumun dış ve iç güvenliğinin korunması ve sağlanmasından ibarettir. Zira, liberalizm temelinde bireylere serbestiyet ilkesi yatar. Buna karşılık sosyalist bir düzenin geçerli olduğu topluluklarda idarenin görevleri, toplumsal yaşamın her ...

Read More »