Stajyer Avukatlara Tavsiyeler

Dava açarken mahkeme veznesine yatacak gider avansı nasıl hesaplanır?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları, her yıl tarife ile belirlenmektedir. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. 2015 yılı tarifesinin 4. maddesine göre davacı taraf; a) Taraf ...

Read More »

Dava açılırken yatırılması gereken harçlar nasıl hesaplanır?

Karar ve ilam harcı maktu ise tamamı, nispi ise dörtte biri dava açılırken davacı tarafından peşin olarak ödenmelidir. Peşin olarak dörtte biri ödenecek olan nispi karar harcı, dava dilekçesinde gösterilen değer üzerinden hesaplanacaktır. Ancak; mahkeme davacının dava dilekçesinde belirlediği hakkın niteliği ve değeri ile bağlı olmadığı gibi hakkın niteliğini ve değerini resen araştırması gereklidir. Bir başka deyişle maktu harca tabi ...

Read More »

Dava açarken sırası ile yapılacak işlemler nelerdir?

Dava dilekçesi, tevzi bürosu, ön büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeline teslim edilir. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir örneği başvuru sahibine verilir. Tevzi işlemi tamamlandığında, dosya hangi mahkemeye gönderilmiş ise o mahkemenin esas kaydından numara alır ve sistem tarafından ...

Read More »

Mahkeme gider avansı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda, gider avansı alınmasına yönelik bir düzenleme mevcut değildir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 114/g maddesinde ise, gider avansı dava şartı olarak düzenlenmiştir. HMK’nın harç ve avans ödenmesi başlıklı 120. maddesinde; “(1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatır­mak zorundadır. ...

Read More »

Hukuk mahkemelerinde görülen davalarda sürelerin rolü ve önemi

Bir davanın açılmasıyla başlayan yargılama faaliyetinde, karara ulaşmak bakı­mından, mahkeme ve taraflarca yapılması gereken belirli işlemler bulunmakta olup, her işlemin belli bir zaman aralığında yapılması gerekmektedir. Usul hükümleri ile normatif bir değer kazanan bu zaman aralıklarına süre denilmektedir. Böylece usul işlemlerinin yapılması zamansal olarak tarafların ya da mahkemenin arzularına, ini­siyatifine bırakılmamış olmaktadır. Mülga 1086 sayılı HUMK ile 6100 sayılı HMK’nda ...

Read More »

Hukuk fakültesi öğrencilerine naçizane tavsiyeler -2

Üniversite sınavında tercih yaparken, birçok öğrenci, malesef ki özgürce tercih yapamamakta, çoğunlukla, tercihi, öğrenci yerine ebeveyni yapmaktadır. Elbette ki hiç bir anne baba, çocuğu için kötü bir gelecek istemez. Ancak  yapılacak seçim nedeniyle 25-30 yıl kişinin o mesleği yapacağı düşünüldüğünde, ebeveyni mutlu etmek adına yapılacak seçim, öğrencinin ömür boyu mutsuz olmasına sebebiyet verebilmektedir. Kaldı ki, sevilmeden yapılan bir işte, başarılı olma ihtimalinin de pek olduğu ...

Read More »

Belirsiz alacak davası açabilmenin şartları nelerdir?

Belirsiz alacak davası, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenmediği halde 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenmiş bir dava çeşididir. Kanunumuzda “belirsiz alacak davası”nı düzenleyen hüküm (m. 107), İsviçre Medenî Usul Kanu­nuna oldukça paraleldir. Belirsiz alacak davası, Alman Medenî Usul Kanununda açık olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, öğreti ve Alman Federal Mahkemesi tarafından yüzyılı aşkın bir ...

Read More »

Mahkemenin gerekçeli kararında bulunması gereken hususlar nelerdir?

Anayasanın 141 inci maddesi uyarınca, yargı kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerekir. Bu husus 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297 nci maddesinde de hüküm altına alınmıştır. Anılan anayasal ve yasal düzenlemeler ge­reğince yargıcın, tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşa­madıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartı­şılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri kararda ...

Read More »

Yemin delili hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Hukuk yargılamasında ispat araçlarından olan “Yemin” 6100 sayılı Hukuk Mu­hakemeleri Kanununun 225 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yasanın 225 nci maddesine göre, yeminin konusunu, davanın çözümü bakımın­dan önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalar teşkil eder. Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılır. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar, bir işlemin geçerli­liği için, kanunen iki tarafın ...

Read More »

Yeni avukatlar için kılık kıyafet ve tarz üzerine öneriler

Kadınların, erkeklere oranla giyim konusunda çok daha becerikli  ve işbilen olduklarını bildiğimizden, bu konuda erkek avukatlara tavsiyeler yazmayı daha uygun gördük. Avukatlık mesleğini seçen erkeklerin, meslekte kıyafet seçimi için pek de fazla alternatiflerinin olduğu söylenemez. Takım elbise,  erkek avukatların üniformasıdır. Bu yüzden okul yıllarından kalma kazakları, t-shirtleri, kotları, haftasonları giymek üzere gardrobunuza kaldırmalı ve kendinize takım elbiselerden oluşan yeni bir ...

Read More »