Soru – Cevap

İcra takiplerinde taraf ehliyeti nedir, kimlerin taraf ehliyeti vardır?

Türk Medeni Kanun’un 8. maddesine göre her insanın hak ehliyeti vardır.Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Aynı kanunun hak ehliyeti başlıklı 48. maddesinde ise ,tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. İcra Müdürlüğü, taraf ehliyeti bulunup bulunmadığını resen kontrol etmekle yükümlüdürler. ...

Read More »

Kat malikleri kuruluna (apartman yönetimine) icra takibi yapılabilir mi?

Kural olarak, tüzel kişiliği bulunmadığından, apartman yönetimi hakkında icra takibi yapılması mümkün değildir.  İcra takibinin, bütün kat malikleri hakkında başlatılması gerekir. Ancak ilamlı takip söz konusu ise ve takibe konu ilamda, hükmün yönetim hakkında kurulmuş olması ya da borcun apartman yönetiminin üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerden kaynaklanması halinde, yönetim hakkında icra takibi yapılabilir. Yönetim hakkında yapılan bu takip nedeniyle kat maliklerinin şahsi sorumluklarına ...

Read More »

Terekeye karşı icra takibi nasıl yapılır?

Kural olarak, terekenin tüzel kişiliği olmadığı için taraf ehliyeti de yoktur. Terekenin borçlu olduğu hallerde, borcun konusunun para dışında bir şey olması halinde, zorunlu takip arkadaşlığı söz konusu olup, takibin bütün mirasçılara yöneltilmesi gerekir. Murisin para borçları için ise, mirasçılar müteselsilen sorumlu olduklarından, icra takibi mirasçılardan birine, birkaçına veya hepsine birlikte yapılabilir. Tereke üzerinde iştirak halinde mülkiyet söz konusu olduğundan, terekenin alacaklı olduğu durumlarda mirasçılar ...

Read More »

Adi ortaklık aleyhine icra takibi yapılabilir mi?

Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından, adi ortaklık aleyhine icra takibi başlatılamaz. Adi ortaklık da, taraf ehliyeti bulunmadığından, icra takibinde alacaklı olamaz. Adi ortaklığa başlatılacak icra takiplerinde, ortaklığa izafeten, tüzel ya da gerçek kişiliği bulunan ortaklara icra takibinin başlatılması, her birine ayrı ayrı ödeme emri gönderilmesi gerekir. Örneğin AB Adi ortaklığı, Ada Gayrimenkul Ltd. Şti ile Behzat Demir  tarafından oluşuyorsa, takip talebinde, ...

Read More »

Reşit olmayan veya kısıtlı biri icra takibi başlatabilir mi?

Türk Medeni Kanunu’na göre rüşt, onsekiz yaşının doldurulmasıyla kazanılır. Reşit olmayan biri sınırlı ehliyetsizdir. Tek başına takip başlatması mümkün değildir. Ancak kanuni temsilcisi vasıtası ile işlem başlatabilir. İstisnası; 18 yaşından küçük fakat evliyse, evlilik kişiyi ergin kılacağından, tek başına işlem başlatabilir. 15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınmışsa, yine reşit sayılacağından tek başına işlem başlatabilir. Küçükler adına icra ...

Read More »

Yetkisizlik kararı üzerine yapılması gereken işlemler nelerdir?

HMK’nun 20. maddesi uyarınca, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur. Her iki halde de görevsizlik veya yetkisizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği veya Yargıtay’ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten başlayarak iki hafta içinde davacı /alacaklı tarafça yeniden dilekçe verilmesi  gerekir.  Aksi takdirde dava/ icra takibi açılmamış sayılır. Mahkeme / icra ...

Read More »

İlamlı icrada yetkili icra müdürlüğü neresidir?

İlamlı takiplerin, Türkiye’nin her yerinden takibe konulması mümkündür. Bu yüzden ilamlı takiplere yetki itirazında bulunulamaz. İlamlı takipte alacaklı yerleşim yerini  değiştirirse, takibin yeni yerleşim yeri icra dairesine havalesini isteme hakkı dahi vardır. (Örneğin nafaka alacaklısının ikamet değiştirmesi) İlamsız takiplerde ise takibin nakli mümkün değildir.

Read More »

Borçlunun yetki itirazını kabul eden alacaklının yapması gerekenler nelerdir?

İlamsız takiplerde, borçlunun yetki itirazını kabul eden alacaklı, yetki itirazı olan dosya üzerinden işlemlere devam edemez. İtirazın yerinde olduğunu düşünüyorsa, vakit kaybetmeden, icra dosyasına talep açarak, dosyanın dilekçede belirtilen yetkili icra dairesine gönderilmesini talep edebilir. İcra dosyasına açılacak talep örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Borçlunun, yetkiye itiraz dilekçesinde, yetkili icra dairesini de belirtmesi gerekir.Eğer birden fazla yetkili icra müdürlüğü varsa, borçlu yetkili ...

Read More »

İlamsız takipte yetki itirazı nasıl yapılır?

İlamsız takiplerde, takibin yetkili icra müdürlüğünde başlatılmaması halinde, borçlunun, ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yetkiye itiraz hakkı vardır. Yetki itirazının, istisnai durumlar hariç (kambiyo takiplerinde yetki itirazı icra mahkemesine yapılır), icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra mahkemesine yapılan, faksla yapılan itirazlar geçersizdir. İlamsız takip başlatırken, icra müdürlüğü, yetkili olup olmadığına bakmaz. Borçlu, 7 gün içerisinde yetki itirazında ...

Read More »

İcra müdürünün hukuki sorumluluğu var mıdır?

İcra Müdürlerinin, yapmış oldukları veya yapması gerekirken yapmaktan imtina ettikleri yasal olmayan işlemler için, bu işlemler sonucu zarara uğrayan tarafın, haksız fiil hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İcra müdürünün kendisine takdir hakkı verilen durumlarda, bu takdir hakkını aleyhe kullanmış olması, tek başına müdürün sorumluluğunu gerektirmez. Uygulamada bu tür durumlarda, icra müdürleri, riske girmemek adına, ihtilaflı konularda, açılan talepleri ...

Read More »