Yazışma Örnekleri

Stajter avukatlar için muvafakatname örneği

MUVAFAKATNAME MUVAFAKAT VEREN AVUKAT : BARO VE SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO : ADRES : MUVAFAKATNAME VERİLEN STAJYER AVUKAT/LAR VE STAJ SİCİL NO/LARI : MUVAFAKATNAMENİN KAPSAMI : İstanbul Barosu stajyeri olarak, Av. Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca avukat yanındaki stajını, nezdimde yapan Stj. Av. ……………..ve Stj. Av. ………………; Gözetimim ve sorumluluğum altında Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ile İcra Hukuk/Ceza Mahkemelerinde ...

Read More »

Adli sicil kaydının silinmesi için dilekçe örneği

ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA   ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …) Adres SİLİNMESİ İSTENİLEN CEZA : … Sulh Ceza Mahkemesinin Tarih ve E. K. …/… Sayılı Kararı ile almış olduğum cezanın silinmesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1- … Sulh Ceza Mahkemesinin Tarih ve E. …/… Sayılı dosyasın da yargılanarak mahkûm olmuştum. Adli Sicil ...

Read More »

Alacağın temliki sözleşmesi örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ TEMLİK EDEN : …………………………. ADRES : ……………………………. VERGİ DAİRESİ : …………………. VERGİ NO : ………………………… TEMELLÜK EDEN : ……………………………. ADRES :…………………………. VERGİ DAİRESİ : VERGİ NO : MUHATAPLAR :1- ……………………………… 2-………………………………… KONU : Muhataplar (borçlular) nezdinde temlik eden (alacaklı) lehine doğmuş, …………….. İcra Müdürlüğü’nün …./ ….. E. ve …../…..E. sayılı icra dosya alacağının, tüm ferileriyle birlikte Temellük ...

Read More »

Teminat ipoteği muacceliyet ihtarnamesi örneği

BAKIRKÖY ….. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN :……………… VEKİLİ :…………………. MUHATAPLAR: 1- ……………… (T.C Kimlik No: ……………………) ………………………….. 2- …………………………………… KONU : Muacceliyet ihtarıdır. SAYIN MUHATAPLAR; Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, ……………….nin, müvekkil şirkete, …………. İcra Müdürlüğü’nün ……………. E Sayılı dosyasından kaynaklanan ………… TL borcunuzu, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde, ihtarnamenin tebliğ ...

Read More »

Maaş haczi müzekkeresine cevap dilekçesi (İşten ayrılmış fakat alacağı varsa)

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 20../…… E. CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : BORÇLU : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır. AÇIKLAMALAR : Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ………….. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete ………….. tarihinde tebliğ olunmuştur. Dosyanız borçlusu …………., ……………4 tarihi itibarı ile işten ayrılmış olup, maaş haczi kesintisi ...

Read More »

Maaş haczi müzekkeresine itiraz dilekçesi (işçi işten ayrılmışsa)

İSTANBUL …… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: ……./…….. E. CEVAP VEREN 3. ŞAHIS : VEKİLİ : BORÇLU : ALACAKLI : VEKİLİ : KONUSU : Maaş haczi müzekkeresine cevabımızdır. AÇIKLAMALAR : Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu ……………. hakkında gönderilen maaş haczi müzekkeresi müvekkil şirkete ………. tarihinde tebliğ olunmuştur. Dosyanız borçlusu ………., ……………. tarihi itibarı ile işten ayrılmış olup, müvekkil şirketten herhangi ...

Read More »

Tehir-i icra için teminat mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU   Tarih: ………………………………………….. ………..  …………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE …………….. ( ) Asliye Ticaret Mahkemesinin …../….. E. no’lu dosyasından verilen ilamın Alacaklı ……………………………..tarafından İcra Müdürlüğünüzün …………………. E. sayılı dosyasından takibe konulması üzerine, mahkeme kararını temyiz eden borçlu …………………………Ş. ‘nin müdürlüğünüzce verilen süre sonunda yada Yargıtaydan verilecek Tehiri İcra Kararı neticesine göre azami …………………- TL (Yalnız …………. Türk Lirasıdır.) Türk Lirasına ...

Read More »

Yargıtaya mehil vesikası ibrazı ile tehiri icra kararı verilmesi talepli dilekçe örneği

YARGITAY …..HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek Üzere BAKIRKÖY …..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …./….. E. 20../…..K. DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Mehil Vesikasının İbrazı ile tehiri icra kararı verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Yukarıdaki dosya numarasıyla Yerel Mahkemede görülüp karara bağlanan davada, nihai hüküm tarafımızdan temyiz edilmiştir. Ancak davacının Yerel Mahkeme hükmünü icraya konu etmesi nedeniyle icranın ...

Read More »

İflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneği

İSTANBUL … İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE Dosya No : 20../..İflas KAYIT TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI : VEKİLİ : Av. BORÇLU-MÜFLİS : KONU : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan ………….. tarihi itibariyle, ……….İcra Müdürlüğü’nün …./……. E. sayılı dosyasından mütevellit kesinleşmiş ………. TL alacağımızın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir. AÇIKLAMALAR : ...

Read More »

İflas masasına alacak kaydı öncesi icra müdürlüğünden alınacak derkenar örneği

…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 20../……….E. Hakkında takibi kesinleşen dosyamız borçlusu …………. A.Ş’nin, İstanbul …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20../… E.sayılı dosyasından iflasına karar verildiği tespit olunmakla, alacağın iflas masasına kaydı için müracaat edileceğinden; 1- Takip talebinin onaylı bir suretinin, 2- Borçlu ……………. A.Ş hakkında takibin kesinleşip kesinleşmediği hususunun, 3- İflasın açılma tarihi olan ……….. tarihi itibarı ile dosya kapak hesabının, ...

Read More »