Tag Archives: avukatın azli

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Read More »

Azilname örneği (Avukatı azil)

AZİLNAME Azil Eden                                         :………… (T.C Kimlik No:…………………) Adresi                                     :…………………… Azil Olunan                                     :…………..(T.C Kimlik No: ………………) Adresi                                      :……………………… Bilgi İçin Gideceği Yer            :Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. E. sayılı dosyası Adresi                                               :…………………………… Sayın muhatap; Bakırköy 15. Noterliği’nin …/…/2014 tarih, ……… yevmiye numarası ile tarafınıza dava ve icra takipleri için vermiş olduğum vekaletnameden,  Bakırköy 8. İş Mahkemesi’nin 2015/…. ...

Read More »

Avukatın azli -Baroya şikayet edilmesi – manevi tazminat talebi ile ilgili Yargıtay kararları

Davacı, avukat olduğunu ve 10.11.2000 tarihli vekaletname ile davalının vekilliğini üstlendiğini, davalının vekili olarak davalı aleyhine açılan dava ile, davacı adına açtığı davaları layıkıyla takip ettiğini, ancak davalının kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürerek davalı tarafından ödenmesi gereken vekalet ücreti ile karşı taraf aleyhine hükmedilecek vekalet ücretleri toplamı olan 8.228,40 YTL ve 5.000,00 YTL manevi tazminatın tahsilini istemiştir. Davalı, davacının ...

Read More »

Avukatın azlini zorlaştıran hükümler içeren sözleşmenin geçersizliğine ilişkin Yargıtay kararı

Vekalet sözleşmesi karşılıklı güvene dayalı bir sözleşme olup, güven sözleşmesinin önemli bir özelliğini teşkil eder. Bu nedenle taraflardan her biri, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Yani vekaletten istifa ve azil BK. 396/1. maddesi gereğince her zaman caizdir. O halde, istifa ve azil hakkından önceden feragati öngören veya zorlaştıran kararlaştırmalar geçersizdir. Bu nedenle, taraflar arasında düzenlenmiş bulunan sözleşmenin 8. maddesinin, az yukarıda ...

Read More »

Azil halinde avukatlık ücretinin kapsamı ve miktarına ilişkin Yargıtay kararları

Somut olayda davacı avukatın haklı olarak azledildiği, ancak azil tarihinden önce bitirdiği işlerden dolayı ücret isteyebileceği, takibe konu dava dosyası nedeniyle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre vekalet talep edebileceği hususları bozma kararı ile kesinleşmiş olup, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama esnasında aldırılan ek bilirkişi raporuna göre, yapılan ödemelerin mahsubundan sonra davacının talep edebileceği miktar 144.648,04-TL olarak tespit edilmiştir. Mahkemece, 34.101,30-TL bedelli ve ...

Read More »

Avukatın haksız azline ilişkin Yargıtay kararları

Davacının, vesayet altındaki Fatma’nın vasisi ve oğlu Haşan tarafından verilen vekaletname ile tapu iptal davası açması için görevlendirildiği, davacı ile davalı vasisi arasında 11.5.2009 tarihli avukatlık ücret sözleşmesi yapıldığı, sözleşmeye göre ücret, mahkemece tesbit edilecek taşınmaz değerinin %10’u olarak belirlendiği dava devam ederken davacının 14.4.2010 tarihli vekaletname ile azledildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davalı taraf azil sebebi olarak davacının 17.11.2009 günlü celseye katılmadığını, 9.2.2010 ...

Read More »

Avukatın haklı azline ilişkin Yargıtay kararları

Taraflar arasındaki “İtirazın İptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar Asliye 4. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.9.2007 gün ve 2007/27-254 sayılı Kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 28.10.2008 gün ve 2008/11747- 12610 sayılı ilamı ile; (… Davacı, avukat olduğunu, davalıya hizmet verdiğini, verdiği hizmetin karşılığı olarak 16.5.2005 tarihli sözleşme ile davalının 330.000 ...

Read More »

Avukatın azlinde, azilnamede gösterilen sebeplerle bağlı olmamaya ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalıların avukatı olarak Gölbaşı İlçesi Yağlıpınar Köyünde bulunan bir kısım parseller ile Karagedik Köyünde bulunan 170 parsel sayılı taşınmazın tapularının iptali ile davacılar adına tescili için Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/528 esas sayılı dosyası üzerinden tapu iptal ve tescil davası açtığını, ancak yargılama devam etmekte iken 25.10.2010 tarihinde haksız olarak vekaletten azledildiğini, vekalet ücretinin ise ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya ...

Read More »

Avukatın azlinin haklı olup olmadığının tespitinde ceza davasının etkisine ilişkin Yargıtay kararları

Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı, davalı vekilin, davayı %100 kazanacağını, aksi halde 250.000-TL cezai şart ödeyeceğini taahhüt ettiğini, gönderdiği e- mailler ve imzaladığı diğer belgelerle de bu borcu kabullendiğini, bakiye borcun 246.250 TL olduğuna dair belge imzaladığını ancak bakiye borcu ödemediğini, tahsili için başlatılan icra takibine de haksız itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir. Davalı, davaya dayanak yapılan sözleşmenin, ...

Read More »

Avukatın azlinin haklı olup olmadığının ispat usulüne ilişkin Yargıtay kararları

Her ne kadar mahkemece, davalının genel kurulda site aleyhine tarafgir tutum nedeniyle yaptıkları azil nedeniyle genel kurul tutanaklarında ve hazirun cetvelinde, davacı avukatların oy kullanmadıkları, kullanmaya kalkıştıklarına veya site aleyhine oy kullanmaya teşvik ettiklerine ilişkin olarak herhangi bir tutanağın ve tespitin bulunmadığı, azlin haklı olduğunu davalının ispat edemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de; azlin haklı olup ...

Read More »