Tag Archives: Hukuk genel kurulu kararı

Davalıların adresi tespit edilemediği durumlarda uygulanacak usule ilişkin HGK

Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2014/810 E.  , Karar No: 2016/167 K. Taraflar arasındaki “ortaklığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …… Sulh Hukuk Mahkemesince davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 06.06.2013 gün ve 2013/373 E. 2013/645 K. sayılı kararın incelenmesi….. tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay …. Hukuk Dairesinin 04.11.2013 gün ve 2013/12576 E., 2013/13705 K. sayılı ilamıyla; (…Dava, ortaklığının giderilmesi isteğine ...

Read More »

Avukatın süre garantisi vermesi – Avukatın Azli – Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No:2013/1957 E. Karar No: 2015/1094 K. ALACAK DAVASI VEKİLİN HAKSIZ AZLİ VEKALET SÖZLEŞMESİ AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 390 BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 396 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 34 AVUKATLIK KANUNU (1136) Madde 174 TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye ...

Read More »

Erken Tahliye – Anahtarın teslim edildiğinin ispatı – Kiracının sorumluluğu – Hukuk Genel Kurulu Kararı

“…Dava, davacı kiracının 2007 ve 2008 yıllarına ait kira borcunun bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı, taraflar arasında 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 30.01.2007 tarihinde kira sözleşmesi yapıldığını, 12.02.2007 tarihinde kira borcunun yatırıldığını, sözleşmenin 1. ve 6. maddesine göre kira sözleşmesinin uzatılmasının kiracının isteğine bırakıldığını, davacının uzatma hakkını kullanmaması sebebi ile sözleşmenin sona erdiğini ve davalının kira alacağının oluşmadığını belirterek ...

Read More »

Avukatın azlinin gazeteyle ilanı – Manevi Tazminat – Hukuk Genel Kurulu Kararı

Vekilin azledilmesi, Azlin gazetede ilan edilmesi Manevi tazminat talebi Kararın özü: Gazete ilanında kullanılan sözler, vekili küçük düşürecek herhangi bir ibare, saik içermiyorsa, azlin gazetede ilan edilmesinin, vekilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğundan, orantısız olduğundan bahsedilemez. “…Taraflar arasında, davalının Türk vatandaşlığına kabulünü sağlamak konusunda bir vekalet sözleşmesi bulunduğu ihtilafsızdır. Ayrıca, davalının, Hürriyet Gazetesinin 15.6.1976 günlü nüshasının 11. sayfasının son sütununda ...

Read More »

Vekaletle bankadan para tahsil etme yetkisi – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2002/19-249 E KARAR NO:2002/258 K TARİH:03.04.2002 Sigorta şirketince bankaya ödenen tutarın, vekaletname ile bankadan tahsili Bankanın  sorumluluğu “…Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 24.10.2000 gün ve 2000/307-945 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 19.6.2001 gün ve 2001/1013-4804 sayılı ilamı ile, .. ...

Read More »

Avukatın azli – Avukat ile müvekkilin birbirine karşı olan üslubunun güven ilişkisine etkisi – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2006/13-610 E KARAR NO: 2006/339 K TARİH: 11.10.2006 Avukatın azli Azledenin, bildirdiği azil sebepleriyle bağlı olup olmadığı, Azlin haklı olup olmadığı Avukat ile müvekkilin birbirine karşı olan üslubunun güven ilişkisine etkisi “…Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkcmesi’nce davanın kabulüne dair verilen 11.03.2005 gün ve 2004/705 – 2005/112 sayılı ...

Read More »

Avukatın çalışanına yapılan tebligat – Vekillikten istifa – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2013/634 KARARNO: 2014/143 Vekillikten istifa Avukatın çalışanına yapılan tebligat Tebligat üzerine vekillikten istifa nedeniyle iade şerhi düşülmesi İstifanın geçerli olup olmadığı Adil Yargılanma ve Hukuki dinlenilme hakkı “…Davacı, iş sözleşmesinin davalı işyerinde çalışan diğer çalışanların şikayetleri nedeni ile davalı işveren tarafından feshedildiğini, İzmir 9.İş Mahkemesinin 2006/573 E. 2007/82 K. sayılı dosyası ile açılan işe iade ...

Read More »

Hukuk Genel Kurulu Kararı – Belirli süreli iş sözleşmesi ve kıdem tazminatı…

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2014/22-391 E. KARAR NO: 2014/710 K. TARİH:30.05.2014 “…Taraflar arasındaki uyuşmazlık belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. Dosya kapsamındaki belge ve bilgilere göre; davacının, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek işe iade davası açtığı, yapılan yargılama sonucunda davanın kabulü ile feshin geçersizliğine dair verilen kararın ...

Read More »

Otelin mutfağında domuz eti bulunması – Manevi tazminat – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2013/13-492 Karar No : 2014/87 Tarih : 12.02.2014 Taraflar arasındaki ” tazminat ” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Tüketici Mahkemesince davaların kısmen kabulüne dair verilen 21.2.2012 gün, 2007/798 E. – 2012/138 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 24.5.2012 gün, 2012/9272 E. – 2012/13487 ...

Read More »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu: Eş, kan veya sıhri hısım sayılmaz

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2012/13-1038 Karar No : 2013/377 Tarih : 20.03.2013 Özet: Sözleşmede, “Yukarıda adresi bulunan gayrimenkulü/gayrimenkulleri, belirtilen tarihte satın almak/kiralamak amacı ile gördüm. Söz konusu yeri 1 yıl içinde şahsım, ortağı veya çalışanı bulunduğum şirket, şirket ortakları, şirketin ortak olduğu kuruluşlar yada kan ve sıhri hısımlarım satın aldığı taktirde yukarıda yazılı satış badelini %3+KDV’sini, ...

Read More »